Phản Hồi về: Mục tiêu thu nhập hàng năm

Welcome Diễn đàn Hải Khang Mục tiêu thu nhập hàng năm Phản Hồi về: Mục tiêu thu nhập hàng năm

#54
Hải Khang
Quản lý

Kiếm 2 triệu USD (60 tỷ VNĐ)

___

Dành 1 triệu USD cho con cái

Dành 1 triệu USD chi tiêu cho cá nhân và gia đình