Cách mạng công nghệ lần thứ 4Tên hệ thống: Cách mạng công nghệ lần thứ 4
Nhóm: Cách mạng  

Trạng thái hoạt động:

URL: https://cmcn40.chuyendich.com
Lợi ích:

Chức năng:


Thông tin:

Thông tin về các chuyển dịch sẽ diễn ra trong cuộc CMCN 4.0, những tác động tích cực lẫn tiêu cực đối với xã hội, và đời sống con người


Nguồn thu:

Ghi chú: